lördag 7 augusti 2010

 


i översättning av
Leif Gustafsson

"Det översättningsförslag jag dristar mig att framlägga är till en del grundat på studiet av en engelsk, en tysk och en svensk översättning med två bearbetningar därav i jämförelse med den grekiska grundtexten, som den föreligger parallell med den engelska översättningen. Efter läsningen av parallelltexterna blev jag nyfiken på den svenska översättningen, läste den och fann åtskilligt vara felaktigt, annat vara utelämnat och åter annat vara tveksamt. Vad sedan bearbetningarna beträffar, kvarstår det sagda, genom att man i dem nästan helt inriktat sig på att modernisera språket och tydligtvis utan att ta någon hänsyn till grundtexten godtagit översättningen i övrigt, även om det enligt min mening ändå är något märkligt att man vid läsningen därav inte uppmärksammat vissa felaktigheter. När jag sedan inneslutit det tyska arbetet i min jämförelse, har jag tagit fasta på och kommenterat mer eller mindre väsentliga fall, i vilka de tre översättningarna inbördes inte överensstämmer eller jag tyckt mig finna ett alternativ. Vad som föranlett framläggandet av detta mitt översättningsförslag torde med dessa ord vara antytt."


Akleja Förlag
One Digitaltryck i Karlstad                           

För beställning av boken är mailadressen: leif.gust@bredband.net

Bokens pris (inklusive 69 kr i frakt) är 300 kr.

Inbetalning må ske till PlusGirokonto 158 39 89-7 SEK.

Om Du betalar på annat sätt än med bifogade avi, 
var god och ange det kontrollnummer som skickats Dig med  boken!